webbhvd

Resevillkor

Globalrunners avtal med resenären

Försäkringar
Du måste ha en heltäckande försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall, som uppstår före eller under resan. Försäkringen skall dessutom täcka kostnader vid eventuell hemtransport samt ta kostnader och ge kompensation om programpunkter ställs in på grund av force majeure. Detta är ett mycket viktigt villkor för deltagande i resan!

Vi samarbetar med Europeiska ERV där du kan teckna en reseförsäkring. Ska du tävla under resan ska försäkringen som kallas Extremsport fungera bra. Ska du inte tävla går en vanlig försäkring bra. Har du redan ett resskydd i din hemförsäkring kan du se på ERV:s hemsida om du vill komplettera den.

Resegaranti hos Kammarkollegiet enligt Resegarantilagen
När du köper en resa av oss gäller svensk konsumentlagstiftning, bland annat paketreselagen och resegarantilagen. Alla som arrangerar resor måste ställa resegaranti, oberoende av om de är ett företag, en förening, en privatperson eller något annat. Det betyder att om en resa blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Vid tvister finns klara regler vad som gäller för dig som konsument. De allmänna resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Globalrunners tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören. I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor.

I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren. Nedan följer kompletterande resevillkor för resa med Globalrunners.

Allmänna resevillkor

Boka resa
1. Bokning görs via hemsidan. Det är viktigt att du anger samma uppgifter som i passet.
2. Du får en bokningsbekräftelse och en faktura på anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften skall betalas för förfallodagen.
3. Slutbetalning skall vara Globalrunners tillhanda senast 60 dagar före avresa om annat ej anges på bokningsbekräftelse eller för respektive resa. Vi mejlar ut faktura i god tid före förfallodatum.

Betalning av resa
Betalning av resa sker vid två tillfällen. Anmälningsavgiften betalas när du har bokat din resa före förfallodagen. Slutbetalning görs cirka två månader före avresa. Faktura på slutlikviden mejlas i god tid. Sker bokning nära inpå avresan betalas hela resans pris vid bokning.

Avbeställningsskydd 
Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Vi rekommenderar att du tecknar ett avbeställningsskydd. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Ofta finns det möjlighet att komplettera hemförsäkringen med ett utökat reseskydd där avbeställningsskydd ingår. Kontrollera noga villkoren. Ett avbeställningsskydd ger möjlighet att boka av resan vid till exempel sjukdom. Det går också bra att köpa ett separat avbeställningsskydd hos Europeiska ERV. OBS! Vill du teckna avbeställningsskydd hos ERV ska detta göras inom två dagar efter att du har bokat resan.

Information om avbesällningsförsäkring hos ERV

Avbokning av resa
Vid avbokning av resa gäller följande regler om inget annat framgår på bokningssidan för respektive resa:

• Avbokning tidigare än 60 dagar före resans startdatum: Anmälningsavgiften är förverkad.
• Avbokning 60-31 dagar före resans startdatum: resenären betalar 50 % av resans pris.
• Avbokning 30-0 dagar före resans startdatum: resenären betalar 100 % av resans pris.

Avbokning skall göras skriftligen till info@globalrunners.se

Avbokning innebär att du avbokar allt som ingår i resan. Du kan inte avboka resan och sedan sälja vidare din startplats till någon annan. Den som bryter mot denna regel kommer att faktureras det belopp Globalrunners förlorar för att inte kunna ge platsen till annan deltagare som tar över återbudplatsen på resan och i loppet, vilket skulle innebära hela resans pris. Du kan överlåta din plats på resan genom att meddela oss vem som tar över din plats, men vi tar ut samma avbokningsavgifter som ovan för att täcka de utgifter vi har lagt ut för dig och den person som du överlåter din plats till får betala samma pris för resan som alla andra inklusive anmälningsavgiften. 

Bokning av tåg är en separat tjänst och ej en del av våra paketresor. Den är ej återbetalningsbar. Resenär är skyldig att hålla sig uppdaterad via tågbolagens webbplatser om eventuella tidtabellsförändringar och spårförändringar efter att ha erhållit biljetterna. Vid förseningar obereoende orsak står resenären för eventuella merkostnader för boende och/eller nya biljetter, utgifter som han/hon i sin tur kan ansöka om ersättning för hos sitt försäkringsbolag. Globalrunners åtar sig inte att ansöka om ersättning för förseningar hos tågbolag för kunds räkning.

Ångerrätten gäller inte resor
När du bokar resa eller hotell på distans, har du enligt Konsumentköplagen inom EU inte ångerrätt. Resor och boende är undantagna från ångerrätten som annars gäller när du handlar på distans, det vill säga över telefon eller på nätet. Du kan alltid avboka en resa, men ovanstående avbokningsvillkor och avgifter gäller, oavsett orsak. Det innebär att du alltid måste betala anmälningsavgiften när du har bokat en resa på telefon, via mejl eller på vår webbplats. 

Vill du köpa avbeställningsskydd kan du göra det via till exempel ERV här.

Adressändring
Resenären skall hålla Globalrunners underrättad om eventuellt ändrade kontaktuppgifter så att ändrade avgångstider och dylikt kan meddelas. Det gäller postadress, namn, passuppgifter, mailadress och mobiltelefonnummer.

Om Globalrunners ställer in resan
Vi ställer sällan in resor eftersom vi ofta ordnar dem för att vi själva vill delta i ett lopp och ändå åker dit. Om och när Globalrunners ställer in en resa, beroende på för få deltagare eller någon annan anledning, erbjuds de resenärer som då är inbokade på resan att genomföra den på egen hand mot pristillägg, välja en annan resa eller avboka resan och få tillbaka alla pengar inklusive anmälningsavgiften.

Om resan ställs in meddelas detta alla som är inbokade på resan senast 30 dagar före avresa. De som vid det tillfället, när Globalrunners ställer in resan, är inbokade på densamma, får alla pengar tillbaka. Resor k a n ställas in med kort varsel om det beror på force majeur, att ett land stänger sina gränser, att UD avråder från resor till området under resans datum, eller likande. 

Pass, visum och andra nödvändiga dokument
På samtliga våra resor krävs pass eller nationellt ID förutom för svenskar i Sverige. Om resenären vid resans start saknar godkänt pass eller nationellt ID samt eventuellt visum och andra nödvändiga inresehandlingar för aktuell resa sker ingen återbetalning. 

Reklamation
Skadestånd eller yrkande av prisavdrag skall skriftligen vara Globalrunners tillhanda senast två månader efter hemkomst.

Resehandlingar 
Resenären är skyldig att kontrollera att de uppgifter som anges i handlingar är riktiga. Vid felaktigheter skall Globalrunners meddelas omedelbart. Om resenären saknar pass, visum, biljett eller andra nödvändiga handlingar vid resans avgång kan ingen återbetalning ske.

Vi gör alla bokningar i det namn du skriver in i bokningsformuläret. Märker du att du skrev fel, meddela oss omdelbart. Ändrar du namn senare och reser med ett nytt pass i ett nytt namn, till exempel efter giftermål, måste en ny biljett ställas ut. Avgiften baseras på tågbolagens pris för namnändring och administration. Vet du att du kanske kommer att byta namn när du bokar resan, informera oss i samband med bokning så att du slipper namnändringskostnader.

Bagagehantering
Skada eller förlust av bagage måste anmälas omgående till tågbolaget. Har du en reseförsäkring/hemförsäkring gäller den ofta även skadat och förkommet bagage. Hör efter med ditt försäkringsbolag. 

Vad ingår i resans pris
Vad som ingår i respektive resa finns beskrivet på vår hemsida. 

Enkelrumstillägg tillkommer oftast för de som vill ha eget rum. Bokas en resa i delat dubbelrum och den ena personen som ska dela rum avbokar, tillkommer enkelrumstillägg för den resenär som fortfarande följer med om det inte finns någon annan resenär som vill dela rum på resan.'

Bokas en resa för ett sällskap i lägenhet på Marcialongaresan och en eller flera personer avbokar, får de resenärer som följer med dela på kostnaden som minimiantalet för lägenheten skulle ha betalat.

Den som bokar en resa och anger att han eller hon vill dela rum med annan soloåkare accepterar andra soloåkare som rumskamrat oavsett kön, religion, nationalitet och etnicitet. Att dela rum med annan soloåkare går endast på de resor där detta finns som ett alternativ i bokningsformuläret och där dessa inte är slutsålda.

I de fall lokal turistskatt tas ut, betalas den av resenären på plats före utcheckning.

Ändring av resans pris
Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bland annat ändringar av transportkostnader, skatter, offentliga avgifter och valutakurser. En förändring av priset meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock senast 30 dagar innan avresa.

Ändring av avtalsvillkor och resans utformning
Det kan vara svårt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Detta villkor måste accepteras av resenären. Globalrunners förbehåller sig rätten att göra ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor. Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, lokala myndigheters påverkan, utgivning av tillstånd m.m. Det händer att tågbolag ändrar tidtabeller och linjesträckningar. Om vi blir tvungna att ändra angivna hotell eller transportmedel, är det vår ambition att finna en likvärdig ersättning.

Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell och transporter, eller lämnar gruppen under resans gång sker ingen återbetalning. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force-majeur. Med force majeure avses vanligen krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (till exempel översvämning, orkan, jordbävning, vulkanutbrott), explosioner, strejker, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet, och liknande. Blir en resenär sjuk eller skadad på en gruppresa med reseledare, måste reseledaren fortsätta leda resten av gruppen och resan och kan inte lämna gruppen för att vara hos den resenär som blivit sjuk eller skadad. 

Globalrunners har inte ekonomiskt ansvar för merkostnader som uppstår i samband med eventuell sjukdom eller olycksfall. Kostnader för sjukvård, extra transporter, mediciner, ev extra guide för personlig hjälp etc, skall bekostas av resenären själv, som efter hemkomst kan kräva ersättning från sitt försäkringsbolag. I händelse av att någon resenär tvingas stanna på en plats skall reseledaren alltid följa med gruppen och kan då anlita någon som hjälper den som blivit kvar. Kostnaden åläggs resenären.

Globalrunners följer utvecklingen på alla resmål. Resorna är inte statiska. Därför är vi alltid beredda att förändra resorna för att göra dem än bättre. I de fall vi byter ut en plats i resplanen mot en annan meddelas detta i god tid före avresan.

Det kommer inte att fungera precis som hemma
Det är inte helt okomplicerat att möta en främmande kultur med dess traditioner och lagar. Vi besöker olikartade kulturer med ambitionen att väcka förståelse och vidga kunskaperna om omvärlden. För att visa respekt och bli respekterad är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs. Vi är i första hand gäster och inte turister och beter oss som sådana. Vill du ha det exakt som hemma är det bättre att du stannar hemma

Vi genomför resor som planerat även om idrottsevenemang ändras eller återkallas. 

Om UD avråder från resor till resmålet under resans datum
Från och med 14 dagar före avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning med full återbetalning om avrådan omfattar tidpunkten och området för resenärens resa. 

Resenären har inte rätt till återbetalning av resan vid eventuell avbokning om oundvikliga och extraordinära händelser var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

Förlorade chip och nycklar och skador på hotell
Resenär som inte returnerar sitt chip i en tävling där arrangören kräver detta, måste betala beloppet för det förlorade chipet som arrangören kräver före hemresan från destinationen. Om en resenär orsakar skador på sitt hotellrum eller på det hotell han eller hon bor på, eller tappar bort nyckeln till rummet och / eller hotellet, kommer resenären att hållas ekonomiskt ansvarig och måste betala kontant för skadan eller förlorad nyckel innan hen lämnar destinationen.

På de resor där reseledare ingår
På de resor där reseledare ingår, är reseledaren beslutsfattare om eventuella ändringar av upplägget. Han eller hon ansvarar för alla praktiska arrangemang, behandlar alla resenärer likvärdigt och med respekt, ger information om platser vi besöker, ger information om landet, håller regelbundna möten med gruppen, gör resenärerna intresserade, aktiva och positiva gentemot lokalbefolkningen och hjälper resenärer i händelse av sjukdom eller olycka.

Reseledaren accepterar inte dåligt uppträdande från resenärer, varken gentemot medresenärer, lokalbefolkning eller mot reseledaren själv. Reseledaren tar inte ansvar för förlorat bagage. Skulle bagage försvinna är det kundens eget ansvar att anmäla det och hålla i alla kontakter med transportören. Eventuell ersättning för försenat eller förlorat bagage ska du själv begära direkt från transportbolaget och/eller ditt hemförsäkringsbolag. Blir en resenär sjuk kan reseledaren inte stanna kvar med denne, utan måste fortsätta att leda resten av gruppen och resan.

Våra resor är innehållsrika. ”Så här mycket hade jag aldrig hunnit med på egen hand”, säger många. Alla gillar inte att vara aktiva hela tiden utan vill hellre bara ta det lugnt. Vill du inte delta i allt som ingår i resan meddelar du det till Globalrunners, men du får ingen rabatt för att du inte utnyttjar det som ingår i resan.

Dina skyldigheter som deltagare på våra resor

  • Att du i din bokningsbekräftelse kontrollerar att alla datum och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så direkt för att korrigera eventuella missförstånd.
  • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifter, ålder, nationalitet, hälsotillstånd, fysisk kondition och storlek (om aktuellt) för alla deltagare i bokningen.
  • Om två eller flera personer ingår i samma bokning, eller en bokning görs för tredje parts räkning, är den som gör bokningen agent för alla parter och accepterar bokningsvillkoren för varje parts räkning.
  • Att ditt pass eller nationella ID och visum som eventuellt krävs är gilitiga.
  • Att du följer tider, regler och instruktioner som gäller för bemötande gentemot medresenärer, reseledare och lokalbefolkning samt mot djur, under aktiviteter, på boenden, i samband med transporter, mm.
  • Du ansvarar för eventuella skador som du själv orsakar och är ersättningsskyldig för dessa.

Behöver du avbeställningsskydd, en reseförsäkring eller bara komplettera din egen hemförsäkrings reseskydd. Klicka på bilden och se vad ERV kan hjälpa dig med. Ingår ett tävlingsmoment i resan bör du kika på försäkringen Extremsport. OBS! Vill du teckna avbeställningsskydd ska detta göras inom två dagar efter att du har betalat anmälningsavgiften till resan.